827 دانش آموز دوره ابتدایی دبستانهای قریه العرب در این پژوهش مورد معاینه و ارزیابی قرار گرفتند از این تعداد مجموعا 314 دانش آموز (38% کل دانش آموزان دوره دبستان) مبتلا به شپش سر بودند. از میان 410 دانش آموز دختر که وارد این مطالعه شدند 282 نفر (8/68%) مبتلا به شپش سر بودند و از میان 417 دانش آموز پسر که در این مطالعه تحت معاینه قرار گرفتند 32 نفر (7/7%) مبتلا بودند. از نظر وجود حمام در منزل مقایسه ای بین دو گروه دختران مبتلا و سالم انجام گرفت. در دختران بیمار 3/49% در منزل حمام داشتند و 37% در منزل حمام نداشتند. در مقایسه بین این دو گروه اختلاف موجود از نظر آماری معنی دار بود. شغل پدران و مادران در دو گروه دختران دبستانی سالم و بیمار با یکدیگر مقایسه گردید که از نظر آماری هیچیک معنی دار نبودند. میزان تحصیلات پدر و میزان تحصیلات مادر در این گروه مقایسه گردید که از لحاظ آماری اختلاف موجود معنی دار بود و در خانواده هایی که در آنها میزان تحصیلات پدر یا مادر بالا بود ابتلا کودکان کمتر دیده می شد. از نظر عوارض در دختران 95/15% از آ»ها دچار خارش بودند و 82/13 از آنها دچار لنفادنوپاتی گردنی بودند و 6/71% از دختران علامتی نداشتند. (41/1% از دختران مبتلا (4 نفر) هم لنفادنوپاتی و هم خارش داشتند که در هر دو آمار فوق محاسبه شده اند).
کد نوشتار : 56238