پوست بزرگترین ارگان منفرد بدن است که نقش اساسی در اعمال متفاوت از جمله کنترل حرارت، تنظیم مایعات، حس و دفاع در مقابل عوامل خارجی 1 بعهده دارد. ساختمان آناتومیک و تشریحی این ارگان به نحوی تکامل یافته است که درضمن پوشش مناسب دفاعی بدن کلیه اعمال مذکور را بخوبی انجام میدهد بعلت گستردگی و وسعت این عضو و از طرفی در معرض انواع محرک ها و عوامل قرارگرفتن حالات غیرطبیعی و ناهنجاریهایی گاه در آن پدیدار میشود و این تغییرات مجموعا‏‎ٌ‎‏ طیف وسیعی از بیماریهای پوستی را ایجاد میکنند که بر اساس آناتومیک و نوع ضایعات تقسیم بندی میشوند و این مجموعه بیماریها علت بیش از 20-10% مراجعه به مطب های عمومی میباشند. شک نیست که عوامل مختلف فرهنگی، نژادی، اجتماعی و رعایت بهداشت عمومی هریک نقش در میزان یروز بیماریهای پوستی بعهده دارند و درصد بروز و شیوع هر یک از بیماریهای پوستی در جامعه تابعی از عوامل فوق میباشد و از آنجائیکه برای هرگونه اظهار نظر در مورد هر طرحی در زمینه پیشگیری و یا درمان بیماریها ابتدا نیازمند اطلاعات اولیه در مورد گسترش بیماریها و مشکلات آنها هستیم.
کد نوشتار : 55848