پیدایش و تکامل تیموس از هفته ششم زندگی جنینی شروع میشود یعنی زمانیکه پرولیفراسیونهای سلولی بطور همزمان از اکتودرم سومین شکاف برانشیال و نیز از آندودرم بال شکمی سومین بن بست حلقی پدیدار می گردند. بررسی ما شامل مرور بیماران مبتلا به تیموم بیمارستان دکتر شریعتی در فاصله سالهای 1359 تا 1369 می باشد. در این سالها تعداد 15 بیمار با تشخیص تیموم در این مرکز تحت عمل جراحی قرار گرفته اند که از این تعداد یک نفر با تشخیص بیماری از بررسی کنار گذاشته شد. لازم به تذکر است که از نظر یافته های پاتولوژیک تیموم مورد بازنگری قرار گرفتند پرونده ده بیمار در بایگانی یافت گردید و در مورد این افراد نیز اطلاعات مربوط به تاریخچه بعد از عمل جراحی ناقص بوده یا اساسا موجود نبود. با توجه به این تذکر یافته های بدست آمده در ذیل شرح داده میشوند. رنج سنی بیماران از 20 تا 63 سال متفاوت بوده است. تعداد بیماران 11 مورد مرد و 3 نفر زن بوده اند. از نظر علائم بالینی شش بیمار با میاستنی گراو، دو مورد با سرفه، تنگی نفس و هموپتیزی یک مورد با سندروم و یک مورد با درد قفسه صدری مراجعه نموده اند. در برررسی مجدد از اسلایدهای چهارده مورد ذکر شده تعداد و نوع هیستولوژیک تیموم ها به ترتیب ذیل مشخص گردید. از چهارده مورد ذکر شده تعداد 3 مورد تیموم بدخیم وجود داشت که هر سه بامعیار تهاجم به کپسول یا ساختمانهای مجاور مشخص گردید و هیچیک از گروه هیستولوژیک نبودند. اطلاعات مربوط به وضعیت بعد از عمل جراحی این موارد نیز ناقص بوده و فقط دو نفر تا چند ماه بعد از عمل همچنان به میاستنی گراو مبتلا بودند.
کد نوشتار : 56552