به منظور مقایسه وتحلیل و بررسی میزان ریشه دهی قلمه های گیاه حسن یوسف در دو حالت عادی و معکوس (با قطبی گرایی معکوس) در محیط کشت پرلایت تحت سیستم مه افشان در مقطع زمانی مهر ماه قلمه هایی از نوع علفی از گیاه بالغ تهیه گردید. قلمه ها (5 قلمه به عنوان تکرارو 5 قلمه به عنوان تیمار) پس از انتقال به گلخانه وقرار دادن در محیط کشت تحت سیستم مه افشان با آهنگ کار هر 15 دقیقه 5 ثانیه (با 5 خروجی فعال آب) به مدت 21 روز قرار گرفتند. نتایج این آزمایش نشان داد که قلمه های قرار گرفته در حالت عادی (شاهد) دارای حداکثر ریشه زایی ولی قلمه های قرار گرفته در حالت معکوس(تیمار) هیچ گونه ریشه زایی در هیچ یک از قلمه ها (5 قلمه به عنوان تیمار) صورت نگرفت . با وجود اینکه گیاه حسن یوسف یکی از سهل ریشه زا ترین گونه هایی گیاهی است و اکثر گیاه شناسان و محققان در کارهای تحقیقاتی خود از این گیاه بعنوان یک گیاه شاخص استفاده می نمایند، ولیکن مشخص گردید که ساقه و برگ این گیاه قطبی گرایی بسیار بالای دارد و کوچکترین قطبی گرایی باعث می شود هیچ گونه ریشه زایی در قلمه ها ایجاد نگردد.
کد نوشتار : 76929