در یک مطالعه مقطعی غربالگری بینایی بر روی 1844 نفر از دانش آموزان سن 7-6 ساله برای به دست آوردن شیوع آمبلیوپی ناشی از آنیزومتروپی در شهرستان کرمان انجام شد. در طی 6 ماه-از آبان ماه 1372-22 مورد آمبلیوپی شناسایی شد. تعداد پسران 936 نفر معادل 8/50% و دختران 908 نفر معادل 2/49% بود. شیوع آمبلیوپی 2/1% (پسران 1% و دختران 4/1% به دست آمد که از کل 22 مورد آمبلیوپی 63% (14 مورد) آن ناشی از آنیزومتروپی خالص، 13% آنیزومتروپی همراه با استرابیسم، مجموع آنیزومتروپی خالص و آنیزومتروپی به همراه سایر علل 8/81%، کل موارد استرابیسم 7/22%، فرم پاتولوژیک 13% و محرومیت بینایی به تنهایی معادل 4% بود. استرابیسم به تنهایی در این مطالعه پیدا نشد. ننتیجه: غربالگری بینایی در کودکان سن مدرسه و قبل از مدرسه بسیار سودمند می باشد زیرا یکی از شایعترین علل آمبلیوپی با درمان طبی و دادن عینک قابل درمان و پیشگیری است.
کد نوشتار : 55823