با توجه با اهمیت بیماریهای ناشی از کار و اقبال روزافزون جامعه و پزشکان به فعالیت در این زمینه بر آن شدیم تا میزان آشنایی کارورزان دانشگاه علوم پزشکی تهران در آخرین ماه دوره تحصیلی خود با مباحث طب کار را مورد سنجش قرار دهیم. برخی از این پزشکان پس از فارغ التحصیلی بعنوان پزشک طب کار در مراکز صنعتی مشغول به کار می شوند. با طراحی و اجرای آزمونی میزان معلومات کارورزان را سنجیدیم. 50% از این افراد نمره حدنصاب قبولی را کسب نکرده و 30 درصد از افرادی که نمره حدنصاب را کسب کرده بودند نمرات لب مرزی داشتند. با توجه به نتایج بدست آمده نتیجه گرفتیم که معلومات پزشکان عمومی از مباحث طب کار بسیار ناقص و ناکافی بوده لازم است دوره های آموزشی خاص جهت پزشکانی که مایل به فعالیت در زمینه طب کار می باشند تدوین گردد. همچنین با تأکید بیشتر در مورد بیماریهای ناشی از کار در دوره پزشکی عمومی و تعیین ساعات درسی خاص برای این متحث می توان موجبات افزایش معلومات پزشکان در زمینه طب کار را فراهم آورد.
کد نوشتار : 50882