تحقیق و پژوهش پس از آموزش نیروی انسانی یکی از ارکان توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و توسعه ای مستقل از پژوهش به دشواری متصور است. در این میان نقش دانشگاه در پرورش نیروی پژوهشگر و در نهایت تحول جامعه بر کسی پوشیده نیست.پژوهشهای انجام شده نشان می دهد که دانشگاه های کشور در ایفای نقش خطیر خود چندان موفق نبوده اند و کمبود شدید پژوهشگران متخصص، فضای پژوهشی، امکانات و تجهیزات، دسترسی به اطلاعات روز، اعتبارات مالی، عدم درک صحیح جایگاه و اهمیت پژوهش در میان مردم و حتی بعضی از مسئولان و تصمیم گیرندگان، سد راه توسعه کمی و کیفی پژوهش بوده است. تربیت بدنی و علوم ورزشی نیز به عنوان یکی از حیطه های گسترده علوم از این قاعده مستثنی نبوده و پژوهش در این حیطه با موانع و مشکلات جدی در کشور روبرو است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و ریشه یابی موانع و مشکلات پژوهش در تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه های کشور درصدد است تا موانع و مشکلات پژوهش در تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاههای کشور را شناسایی کرده و راهکارهای رفع آنها را بررسی کند. به همین منظور با بهره گیری از نظرات 148 نفر از اعضای هیات علمی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه ها، عوامل بازدارنده پژوهش در 5 دسته شامل عوامل فردی اجتماعی، حرفه ای تخصصی، سازمانی، اداری، امکاناتی تجهیزاتی و مالی اقتصادی شناسایی شد.
کد نوشتار : 78129