به منظور مقایسه روشهای مختلف کوددهی در قابلیت جذب عناصر غذایی بر روی 5 رقم تجارتی گیلاس طرحی، با مدل فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و اجرا گذاشته شد. ارقام مورد مطالعه سیلیژل بلاوی، باربول، هیبرید کرج، گیلاس ناپلئون، زرد دانشکده، شبستر و روش تغذیه شامل تغذیه از طریق ریشه و تغذیه از طریق برگ بود. این آزمایش در قطعه گیلاس مادری موجود در باغ کمال آباد کرج که درختان آن همگی در سال 1362 کشت گردیده و یکنواخت بودند انجام گرفت. فواصل درختان 5*4 متر بود.
کد نوشتار : 73771