در احتراق ابر ذرات آلومینیم تعدادی از ذرات به هم چسبیده و با هم می سوزند . این طرح در نظر دارد تا رابطه ای بین قطر توده ذرات به هم چسبیده و زمان احتراق، در احتراق فشار ثابت حالت پایا به دست آورد . بررسی زمان احتراق ذرات برای قطره های اولیه مختلف و درصد اکسید ایزومرهای مختلف صورت خواهد گرفت . با توجه به آزمایشهای طراحی شده و انجام آنها سعی خواهد شد تا رابطه ای برای زمان احتراق توده ذرات براساس نگرش احتراق سینتیک و دیفیوژن ارائه گردد .
نمایه ها:
ذره | 
زمان | 
کد نوشتار : 73417