در این پروژه اطلاعات داده های موجود در یک ساختمان بر اساس اجزای کلی ساختمان که شامل فیزیک ساختمان، افراد درون ساختمان و ارتباطات عملکردی درون یک ساختمان می شود به درستی شناسایی می گردد . کلیه اطلاعات در قالب این سه مجموعه کلی طبقه بندی می گردند و سپس در قالب یک سیستم نرم افزاری به صورت یک شبکه واحد کامپیوتری ارائه می گردند . سپس روابط موجود بین اطلاعات و داده های هر مجموعه معین می گردد . این روابط و عملکردها صرفا در قالب روابط اداری بین افراد مجموعه محدود نمی گردد بلکه در زمینه فیزیک ساختمان و موضوع نگهداری و وبهره برداری از یک ساختمان نقش عمده ای را ایفا می کند . هرگونه تغییرات در داده ها و اطلاعات بلافاصله توسط استفاده کننده وارد سیستم می گردد و در نتیجه دسترسی به هرگونه اطلاعات و تغییرات احتمالی همان لحظه به سهولت از طریق سیستم توسط مدیر میسر می باشد . در نتیجه این قابلیت وجود خواهد داشت که فرد مدیر و مجموعه مدیریت ساختمان د هر لحظه دسترسی کامل به آخرین اطلاعات موجود را داشته باشد و در صورت نیاز، به کنترل نهایی عملکردها از طریق شبکه بپردازد . بطور یقین میزان اجازه دسترسی و تغییرات بر روی اطلاعات بر اساس تعریف هایی که از ابتدا برای هر کارمند در آن ساخمان صورت می پذیرد متفاوت می باشد . این سیستم بصورت نیمه هوشمند عمل می کند به این معنا که بسیاری از سلسله مراتب ها که قابل شناسایی اولیه هستند . به صورت نیمه هوشمند عمل می کند به این معنا که بسیاری از سلسله مراتب ها که قابل شناسایی اولیه هستند به صورت از پیش تعریف شده در سیستم موجود می باشند و امکان تسریع در امور و فعالیتهای یک ساختمان را باعث می گردند ضمن اینکه با توجه به شکل واحد، ساده و قابل فهم گرافیکی محیط نرم افزار درصد خطاهای انسانی به پایین ترین میزان می رسد تبدیل سیستم های مدیریت کنونی به سیستم های مدیریت و کنترل الکترونیکی یک ساختمان باعث صرفه جویی تا 30% در هزینه های سالیانه یک ساختمان می گردد . این پروژه در این مقطع با توجه به اینکه برای اولین بار صورت می پذیرد، به صورت ‏‎Demo‎‏ ویک پروژه اولیه و تحقیقاتی - آزمایشی بر روی دو قسمت از مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن اعمال می گردد . همچنین قابلیت تعریف روابط جدیدجهت داده های نو پس از نصب نرم افزار فراهم خواهد بود . پیشرفت پروژه تا پایان سال 1382، 50% می باشد .
نمایه ها:
کنترل | 
طراحی | 
کد نوشتار : 73267