در منطقه نی ریز عملکرد رقم (طرح) 7-75-‏‎M‎‏ برابر 4525 و رقم فالت (شاهد) برابر 4400 در منطقه ارسنجان عملکرد رقم (طرح) 7-75-‏‎M‎‏ برابر 3250 و رقم شاهد(شاهد مرودشت) 2860 ودر منطقه شیرازعملکرد رقم (طرح1800 7-75-‏‎M‎‏ و رقم شاهد (مرودشت) برابر 1000 کیلو گرم در هکتار بود. آزمایش نشان داد رقم 7-75-‏‎M‎‏ که از ارقام پر محصول این استان است با توجه به حساسیت رقم فلات به زنگ می تواند از ارقام امید بخش و جایگزین فالت تلقی شود. همچنین برتری این رقم نسبت به مرودشت در دو شهرستان ارسنجان و شیراز با تفاوت ای 400 و 800 کیلو گرم در هکتار و با توجه به کم آبیاری (4و 3) ، تحمل این رقم نسبت به خشکی و برتری آن نسبت به رقم مرودشت در شرایط خشک را نشان می دهد. فاحش ترین عامل برتری در عملکرد نسبت به رقم مرودشت افزایش وزن هزار دانه رقم 7-75-‏‎M‎‏ بود.
نمایه ها:
کد نوشتار : 72571