1- جمع آوری آمار و اطلاعات و تهیه نقشه های توپوگرافی، زمین شناسی، قابلیت اراضی منطقه مورد مطالعه. 2- تهیه داده های رقومی منطقه از طریق مرکز تحقیقات آبخیزداری کشور . 3- شناسایی اولیه عرصه های مهم پخش در سطح شهرستانهای منطقه مورد مطالعه
نمایه ها:
کد نوشتار : 72684