رقم هایولا 401 در آق قلا 2818 و در بندر ترکمن 1725 و بطور متوسط در دو منطقه 2271 کیلوگرم در هکتار و رقم Option 500 در آق قلا 2689 در بندر ترکمن 1583 و بطور متوسط در دو منطقه فوق 2136 کیلوگرم در هکتار و رقم طلایه ( شاهد) در آق قلا 1411 و در بندر ترکمن 792 و بطور متوسط در دو منطقه 1101 کیلو گرم در هکتار عملکرد داشته اند. کاشت کلزا می بایست پس از تامین رطوبت کافی و پس از اولین بارندگی های پائیز در منطقه صورت گیرد تا از سطح سبز خوبی برخوردار باشیم و برای گرفتن نتیجه بهتر از ارقام فعلی و دوری از خسارت سوسک پولن خوار، باید از ارقام زودرس انتخاب و کشت شود.
نمایه ها:
کد نوشتار : 72620