بررسی انجام شده نشان داد که هر دو ماده بخوبی موجب تنک میوه شدند و میوه های باقیمانده از نظر ابعاد کیفیت نسبت به شاهد برتری داشتند.
کد نوشتار : 72605