امروزه بدون تردید باید اذعان داشت که ارزشیابی بعلت ماهیت و عملکرد خاص خود در هر نظام آموزشی ، یکی از گستره ترین مباحث برآیند آموزش است ولی ارزشیابی با وجود اهمیت فراوانی که دارد و نیز اختصاص دادن حجم عظیمی از مباحثات تربیتی به خود ،‌به مقدار کمی مورد استفاده قرار گرفته است و در واقع می توان گفت ، تا کنون بیشتر از ضرورت اجرای ارزشیابی تا به کارگیری آن صحبت به میان آمده است . در واقع ارزشیابی امری نیست که بتوان آنرا به مدرسین تحمیل کرد ، بلکه در اثر بهبود و پیشرفت کلی کار ، ضرورت آن احساس می شود و اطلاعات حاصل از ارزشیابی برای برنامه ریزان درسی و اساتید بازخوردهایی فراهم می سازد و آنان می توانند با کمک این بازخوردها در زمینه بهبود شیوه های تدریس خود تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ نمایند و از طرح ارزشیابی ، به بررسی و تعیین میزان موفقیت خود در پیاده کردن مراحل الگوی عمومی تدریس نمایند . با توجه به این مساله ، پژوهش حاضر با هدف تعیین نظرات اساتید در ارتباط با اثر ارزشیابی بر شیوه آموزش آنان و میزان رضایت آنها از انجام ارزشیابی دانشجویی انجام شده است .
کد نوشتار : 74950