به منظور تعیین درصد آلودگی مزارع جو به بیماری لکه نواری کل مناطق کشت شده جو در سال 1383 شناسایی و بسته به سطح زیر کشت در هر منطقه 2-3 مزرعه به فاصله حداقل 10 کیلومتر انتخاب و از مرحله شروع ساقه دهی اقدام به آمار برداری از مزارع گردید بدین صورت که در مزرعه بصورت زیکزاک حرکت کرده و در ه رحداقل 10 نقطه 10 بوته را شمرده و بوته های آلوده از این تعداد بعنوان درصد آلودگی در ان مزرعه در نظر گرفته شد .
کد نوشتار : 71344