در این طرح ابتدا چند دستگاه راکتور بی هوازی آزمایشگاهی همراه با تجهیزات جانبی طراحی ، ساخت و راه اندازی خواهد شد . تاثیر عوامل مختلف از قبیل شرایط محیطی ، نوع خوراک ، میزان آلودگی فاضلاب ها و غیره در عملکرد راکتورها بررسی خواهد شد . سپس یک دستگاه راکتور پایلوت در مقیاس بزرگتر جهت تصفیه بی هوازی فاضلاب ساخته می شود . راکتور ساخته شده برای بررسی پارامترها و تعیین عملکرد در یکی از واحدهای صنعتی نصب و راه اندازی خواهد شد .
کد نوشتار : 70318