بررسی محتوای کتب درسی دوره راهنمایی تحصیلی از لحاظ میزان آموزش مفاهیم جمعیتی است . با توجه به اینکه جلوگیری از رشد بی رویه جمعیت مستلزم آموزش های همگانی بوده و اینکه دامنه جمعیت تحت تعلیم در دوره های ابتدائی و راهنمائی تحصیلی بسیار گسترده و فراگیر می باشد . از این رو ارائه آموزش ها و آگاهی های مرتبط با مفاهیم جمعیتی و لزوم کنترل جمعیت در این دوران از اهمیت فوق العاده برخوردار است . با توجه به این مهم ، تحقیق جاری معطوف به ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش در این زمینه است که بعنوان یکی از ارکان اصلی تعلیم و تربیت در جامعه فعالیت می کند . در مرحله نخست کتب درسی دوره راهنمایی تحصیلی مد نظر قرار گرفته اند و طی آن مطالب درسی از لحاظ میران ارائه و تکرار مفاهیم جمعیتی ( مثل زاد و ولد ، مرگ و میر ، مهاجرت ، رشد جمعیت و .... ) مورد کنکاش قرار می گیرند . علاوه بر این میزان فراوانی این مفاهیم در کتب جدید با میزان فراوانی آنها در کتب درسی قبل از انقلاب که توسط بوستانی و کاشانی در سال 1354 گزارش شده است نیز با یکدیگر مقایسه خواهند شد . علاوه بر این تحقیق به صرف بیان میزان فراوانی مفاهیم جمعیتی اکتفا نکرده ، بلکه به اقتضای یک تحلیل محتوایی ، سعی خواهد شد که عبارات و بندهایی از کتاب که با این مفاهیم در ارتباط هستند از لحاظ محتوای پیامی که به مخاطب خود ( دانش آموز ) می دهند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.
کد نوشتار : 70296