مقدمات اجرای طرح فراهم گردیده و گله های شتر در مناطق پیش بینی شده در شناسنامه طرح شناسایی گردیده است.
کد نوشتار : 70058