فاز مطالعاتی و عملیاتی اجرائی طرح به پایان رسیده و داده ها جهت آنالیز استخراج شده است. پس از بررسی آماری و نتایج آن گزاش نهایی طرح ارسال می گردد. نتایج اولیه نشان دادبکار گیری پودر کشک صنعتی به مقدار2الی6 درصد بدون ایجاد عوارض تغذیه ای و گوارشی در طیور گوشتی قابلیت استفاده دارد ولی با توجه به میزان ‏‎Na‎‏موجود در پودر کشک صنعتی دقت در تنظیم جیره غذایی بسیارحائز اهمیت است.
نمایه ها:
کشک | 
کد نوشتار : 70037