جمع آوری منابع و اطلاعات در زمینه استفاده از خرمای غیر خوراک با مکملهای پروتئینی در تغذیه دام بعمل آمده و همچنین ساخت آخور و مقدمات اجرائی جهت شروع آزمایش بر روی دام صورت پذیرفته است.
نمایه ها:
کد نوشتار : 70036