آفات انباری مهم گندم از جمله لمبه گندم و شپشه های گندم خسارتهای اقتصادی فراوانی به محصولات انباری بخصوص گندم و جو وارد می سازند و تا این زمان کنترل آفت انباری در استان سیستان و بلوچستان بیشتر با استفاده از قرصهای فستوکسین بوده است که به دلایل مختلف ناکافی بوده و همه ساله مردم محروم این منطقه خسارتهای عمده و زیادی را متحمل می شوند و در این تحقیق که به مدت دو سال اجرا می شود تأثیر پودر برگ گیاه چریش و پودر برگ و مغز دانه گیاه اکالیپتوس که از نظر فراوانی در این استان موجود بوده و در دسترس هستند در دور کردن و کنترل دو گونه مهم آفات انباری گندم مورد بررسی قرار خواهند گرفت. برای انجام این طرح ابتدا برگ چریش و برگ و مغز دانه اکالیپتوس را تهیه کرده و سپس آنها را بصورت پودر خشک در می آوریم. در حین انجام طرح نیز باید به پرورش آفت انباری لمبه گندم و شپشه های گندم اقدام کرد. برای انجام طرحهای کاملاً یکسان باید نسلهای آفت انباری خالص و کاملاً آزمایشگاهی باشند که برای این منظور به آفات انباری اجازه داده می شود در شرایط آزمایشگاهی و کاملاً یکسان پرورش و تکثیر پیدا کنند. برای اجرای آزمایشات ابتدا از هر کدام از مواد گیاهی مقدار غلظت مناسب برای تأثیر روی آفات را بین دو غلظت حداقل و حداکثر بر اساس روش مراد اسحاقی و پور میرزا (1353) تعیین می کنیم. سال اول این طرح بیشتر در جهت تکثیر و خالص سازی آفت انباری و تهیه پودر برگ و مغز اکالیپتوس و پودر برگ چریش استفاده شده است و آزمایشات از سال دوم اجرای طرح شروع شده و نتایج آن اعلام خواهد گردید.
کد نوشتار : 75679