کنترل ناقلین بیماریهای ویروسی سیب زمینی از اهمیت خاصی در کاهش این بیماریها و اپیدمی آنها دارد . در سالهای اخیربدلیل شرایط آب و هوائی کشور، جمعیت حشرات ناقل بیماریهای ویروسی مهم سیب زمینی در اوایل فصل افزایش یافته و منجربه وقوع آلودگیهای اولیه در حد وسیع می شود . از اینرو در این طرح تاثیر غده های سیب زمینی بذری بوسیله حشره کش های جذبی از ریشه و غده درکاهش جمیع ناقلین در ابتداء فصل، مورد ارزیابی قرار می گیرد . در حشره کش جدید جذبی در ریشه شامل گاچو و کروزر و نیز حشره کش لاروتین بر روی دو رقم سیب زمینی معمولی درکشور، در دو استان همدان و تهران (فیروزکوه) مورد آزمایش قرار گرفتند . نتایج سال اول نشان دهنده تاثیر معنی دار دو حشره کش گاچو و کروزر در کاهش جمعیت ناقلین در اوایل فصل بوده و حشره کش کروزر تاثیر بهتری داشته است . طرح در سال دوم (سال 1381) نیز تکرار خواهد شد .
کد نوشتار : 69016