از مزارع کدوئیان (خیار-خربزه) استان سیستان و بلوچستان (زابل) نمونه برداری گردید . با توجه به نشانه های آلودگی به عوامل بیماریزای ویروسی در گیاهان نمونه های جمع آوری شده و براساس نتایج بدست آمده از انجام آزمون سرولوژیکی. (‏‎ELISA‎‏) با آنتی سرم های موجود در بخش تحقیقات ویروس شناسی، آلودگی نمونه های مذکور به تعدادی از ویروس های آلوده کننده کدوئیان به اثبات رسید . تعیین خصوصیات بیولوژیکی جدایه های ویروسی و تعیین مشخصات جدایه ها درحال انجام می باشد .
کد نوشتار : 68604