هدف اصلی این پژوهش تأثیر آموزش ابراز وجود در عملکرد تحصیلی، اضطراب اجتماعی، پرخاشگری، افسردگی و ابراز وجود دانشجویان با ابراز وجود پائین مراکز تربیت معلم استان خوزستان می باشد. حجم نمونه در این پژوهش شامل 120 دانشجوی دختر و 120 دانشجوی پسر است که بطور تصادفی ساده از بین دانشجویان با ابراز وجود پائین مراکز تربیت معلم استان خوزستان انتخاب شده اند. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه ابراز وجود (ASRI)، پرسشنامه اضطراب اجتماعی با دو خرده مقیاس اجتناب و پریشانی (SAD) و ترس از ارزیابی منفی (FNE)، پرسشنامه پرخاشگری (AGQ)، پرسشنامه 21 سوالی افسردگی یک (BDI-21) و میانگین نمرات نیمسال اول و دوم می باشند. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش ابراز وجود باعث کاهش افسردگی، پرخاشگری و اضطراب اجتماعی و باعث افزایش ابراز وجود دانشجویان گردید ولی در عملکرد تحصیلی آنان تأثیری نداشت و این تأثیر در بین دانشجویان دختر با پسر تفاوتی وجود نداشت.
کد نوشتار : 68206