بمنظور دستیابی به ارقام دیرگل جدید و تعیین همبستگی زمانی جوانه زنی بذور با زمان گلدهی آنها این آزمایش اجرا گردید . بذور هیبرید مورد نظر درسال 1379 کاشته شده و در فروردین 80 به زمین اصلی که برای این منظور در نظر گرفته شده بود، انتقال داده شدند و مطالعه یکساله رشد رویشی آنها نشان داد که از نظر رشد رویشی (سیستم شاخه بندی، ارتفاع رشد، قطر تنه، زمان خزان برگ، رنگ برگ، اندازه برگ و غیره) تفاوت وجود دارد .
کد نوشتار : 67232