پیدایش اولین تمبر در دنیا: در زمانهای قدیم گرچه هر نامه ای مهر می خورد ولی از تمبر خبری نبود و بعدها صورت هایی از تکه کاغذهای چاپی بکار گرفته شد ولی آنها تمبر نبودند . اولین تمبر را به این صورتی که امروز به آن تمبر می گویند و یک طرفغ آن چسب و طرف دیگر رقم قیمت را بار خود دارد به پیشنهاد یررولاندهیل ‏‎Sirrowland hill‎‏ انگلیسی به سال 1840 میلادذی در روز اول ماه مه به نام پنی سیاه black‎‏ ‏‎Penny در انگلستان منتشر گردید . که بعدها دو پنی آبی آن نیز به چاپ رسید . پیدایش تمبر در ایران : د رایران هیاتی به سال 1244 شمسی برای چاپ تمبر عازم فرانسه شد . در پاریس شخصی بنام آلبرت با ‏‎lbert barre‎‏‏‎A‎‏ با وزارت پست فرانسه و هیات ایرانی به مذاکره و مشورت پرداخت و کلیشه هایی تهیه کرد . اولین تمبر پست ایران از روی همان نمونه های کلیشه با رتهیه و در چهار قطعه یک، دو، چهار و هشت شاهی مورد استفاده پستی قرار گرفت .
نمایه ها:
تمبر | 
ایران | 
کد نوشتار : 66964