برای دستیابی به همکاری توسعه و محیط زیست به شناسایی پیامدهای حاصل از اجرای پروژهه ای توسعه ای می باشد د رواقع ارزیابی پیامدهای زیست محیطی را باید مکانیسمی در جهت بالا بردن کارآیی تحلیل سود - هزینه بشمار آورد . توسعه صنعتی سطح استان گیلان در غالب ایجاد 17 شهرک صنعتی در طول برنامه های دوم و سوم سبب شده تا ارزیابی اثرات توسعه این طرح ، مزایا و معایب اجرای فعالیتهای این چنینی را به نقد و بررسی بکشاند . در اجرای این طرح ارزیابی از روش ترکیبی لئوپولد و تجزیه و تحلیل سیستمی استفاده شده و جمع آوری اطلاعات با توجه به دو محدوده بیرونی و درونی پروژه در دست اجرا و بر اساس معرفی وضعیت موجود به لحاظ منابع زیست محیطی و بانک اطلاعاتی صنایع صورت گرفته ، نتایج به دست آمده مشخص می کند که بعضی از ویژگیهای طبیعی موجود در نوار ساحلی دامنه شمالی البرز به عنوان عوامل محدودیت در اجرای طرحهای توسعه ای نظیر احداث شهرکهای صنعتی تلقی می شود و آنالیز بانک اطلاعاتی بررسی روند استفاده از سرمایه و ایجاد اشتغال را فاقد کارایی مناسب نشان می دهد. با استفاده از نتایج ماتریس مشخص می شود که پیامدهای تخریبی متوسط 31% در اجرای این طرح مشاهده می شود. همچنین این طرح 5/45% اثرات مثبت ناچیز را به همراه دارد. لذا پیشنهاد می شود تلفیق منابع طبیعی و نیروی انسانی و حجم سرمایه گذاری به صورت مناسبی صورت گرفته تا اجرای طرح از چارچوب مصوب احداث شهرکهای صنعتی خارج نشود .
کد نوشتار : 75169