شبکه شتابنگاری کشور در پایان سال 1379 دارای 923 دستگاه شتابنگار ‏‎SSA2‎‏ و 104 دستگاه شتابنگار ‏‎SMAI‎‏ می باشد . اطلاعات حاصل از عملکرد این دستگاهها نقش مهمی در علم مهندسی زلزله داراد . کنترل و نگهداری دستگاههای شتابنگار و تخلیه اطلاعات آنها از مهمترین وظایف شبکه شتابنگاری است . این اطلاعات بعد از پردازش نهایتا تاریخچه زمانی ، شتاب، سرعت و جابجایی ، طیفهای پاسخ و طیفهای فوریه از آنها بدست می آید و در اختیار محققین قرار می گیرد.
کد نوشتار : 67140