بیماری جوش صورت در بین جوانان شایع ترین بیماری التهابی پوست به علت ناشناخته است که شامل 60-80 درصد مردم می شود. از آنجائیکه میکروارگانیسم های موجود در روی پوست سهم عمده ای در تشدید و مزمن شدن این بیماری ایفا می کنند، استفاده از آنتی بیوتیک به صورت موضعی و سیستمیک در درمان آکنه و لگاریس حائز اهمیت می باشد. در این مطالعه میکروارگانیسم های موجود بر روی پوست (فلورای صورت) و همچنین میکروارگانیسم های موجود در ترشحات داخل جوش، جداگانه در محیط کشتblood agar مورد آنالیز قرار گرفت و شناسایی گردید و بعد از شناسایی میکروارگانیسم ها هر کدام بطور جداگانه در محیط کشت Mueller Hinton آنتی بیوگرام شده و اثر آنتی بیوتیک های مختلف روی آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که بر خلاف اعتقاد رایج داروی Tetracycline به عنوان داروی انتخابی برای درمان این بیماری در منطقه مورد مطالعه مناسب نبوده و آنتی بیوتیک های موثر بترتیب Erythromicin,Cloxacilin,Gentamicin,Tobramicin می باشد. همچنین مطالعه نشان داد که میکروارگانیسم های موجود در داخل جوش به غیر از Propionibacterium acne همان فلورای سطح پوست می باشد، که به میزان قابل توجهی در داخل جوش افزایش یافته است و S.aureus در میان سهم بیشتری داشت.
کد نوشتار : 65850