کتاب ترجمه ای است که ده فصل آخر کتابی در زمینه مدیریت واحدهای کشاورزی و دامپروری که توسط یکی از استادان این موضوع در یکی از دانشگاههای معتبر تألیف شده است. محتوای کتاب حاصل تجزیه مولف در تدریس این درس طی چندین سال در دانشگاههای مختلف بوده و بعنوان کتاب درسی در زمینه مدیریت واحدهای کشاورزی و دامپروری برای دانشجویان دانشکده های کشاورزی تهیه شده است و در بسیاری از دانشکده های کشاورزی معتبر دنیا مورد استفاده دانشجویان می باشد. همچنین می تواند مورد استفاده همه کسانی که با مسائل مدیریت این واحدها سر و کار دارند قرار بگیرد. جلد دوم کتاب شامل بخشهای 4 و5 فصلهای 20-11 است. بخش 4، اجرا: تأمین و مدیریت منابع، شامل فصلهای 16-11 می باشد. در این بخش اشکال سازمانی بازرگانی، سرمایه و استفاده از اعتبار، تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری، مدیریت زمین، مدیریت ماشین آلات توضیح داده شده است. در بخش 5 که شامل فصلهای 20-17 است مدیریت مالیات بر درآمد، مدیریت ریسک و عدم قطعیت، مدیریت حرفه ای واحدهای کشاورزی و دامپروری و استفاده از ریز کامپیوتر در مدیریت واحدهای کشاورزی و دامپروری مورد بحث قرار گرفته است کتاب شامل سه پیوست است. پیوست 1 جدولهای مالی، پیوست 2 واژه ها و اصطلاحات انگلیسی به فارسی و پیوست 2 واژه ها و اصطلاحات فارسی به انگلیسی می باشد.
نمایه ها:
کد نوشتار : 65833