طلاق نیز مانند سایر مسائل اجتماعی علل متفاوت روانی- اجتماعی- اقتصادی دارند. که در افراد درگیر با این مسائل عوارض نامطلوبی بر جای می گذارند و اگر متخصصین و مسئولین بفکر شناخت مسائل و پیشگیری و درمان آن نباشند در آینده ای نزدیک جامعه را آسیب پذیر می سازد. البته شناخت انتزاعی هر یک از عوامل یک واقعیت اجتماعی درست نیست. عوامل به تنهایی معنایی ندارند آنان در مجموعه یا شبکه عوامل معنا پیدا می کنند بنابراین به جای بررسی و شناخت انتزاعی باید هر عامل را در متن و مجموعه بررسی کرد. هدف مطالعه حاضر نیز بررسی عینی عوامل گوناگون موثر طلاق است ...
نمایه ها:
طلاق | 
کد نوشتار : 65830