کاربرد روزافزون فن آوری فتونیک در امور مهندسی برق و کامپیوتر، روز بروز این واقعیت، را بیشتر گوشزد می نماید که باید در این عرصه به آخرین دستاوردهای فنی مدرن مجهز گردید . فتونیک عبارتست از : تکنولوژی لازم برای تولید، تقویت، آشکارسازی، هدایت و مدوله کردن و یا تغییر شدت نور و سمت تابش آن و همینطور استفاده از اثرات غیرخطی تابش امواج نوری و بکارگیری آن در زمینه های گوناگون از تولید انرژی گرفته تا امر مخابرات و پردازش اطلاعات .
کد نوشتار : 64942