این پژوهش قصد دارد تا نمرات دروس تئوری دانشجویان دیپلمه علوم تجربی را با دانشجویان دیپلمه علوم انسانی مقایسه نماید. همچنین در فرضیه دیگری به بررسی تفاوت بین معدل نمرات نظری و نمرات عملی دانشجویان فارغ التحصیل تربیت بدنی دانشگاه الزهراء (س) و دانشگاه تهران می پردازد. و در نهایت وجود یا عدم وجود ارتباط بین نمرات درس عملی و نظری همه دانشجویان نمونه خود را بررسی می نمائیم. برای این منظور با استفاده از بایگانی دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه الزهراء و دانشگاه تهران به کارنامه فارغ التحصیلان ورودی سال 74 و75 در رشته تربیت بدنی دسترسی پیدا کرده و با انتخاب تصادفی 20 دانشجوی دیپلمه تجربی و 20 دیپلمه انسانی از هر دانشگاه و بدست آوردن معدل دروس تئوری و عملی و نیز معدل کل آنها اطلاعات فوق را در جداولی گردآوری کرده و محاسبات آماری لازم را انجام می دهیم. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی می باشد. جامعه آماری ما در این پژوهش دانشجویان تربیت بدنی فارغ التحصیل دانشگاه الزهراء(س) و دانشگاه تهران است. و نمونه گیری ما از نوع (خوشه ای چند مرحله) می باشد.
کد نوشتار : 63890