بیماری سرطان علیرغم دهها سال تحقیقات مستمر هنوز یک معضل بزرگ در جهان به شمار می رود . سرطان گردن رحم چهارمین سرطان شایع در زنان است . لذا لازم است که زنان با آموزش صحیح از طریق موثرترین شیوه آموزش با اصول پیشگیری از سرطان گردن رحم و اهمیت تشخیص زود رس آن آشنا شده و در برنامه های غربالگری شرکت فعال داشته باشند . این بررسی به منظور تاثیر دو روش مختلف آموزشی بر آگاهی ، نگرش و عملکرد دبیران زن در زمینه پیشگیری از سرطان گردن رحم در شهر تبریز در سال 1378 انجام شده است . این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی بوده که نمونه های آن شامل 129 نفر دبیر بود که به سه گروه مورد 1 ( گروهی که با کتابچه آموزشی، آموزش دیده بودند) . گروه مورد 2 ( افرادی که با شیوه سخنرانی و کارت نمایشی آموزش دیده بودند) و شاهد تقسیم شدند. پس از انجام آزمون مقدماتی در هر سه گروه، پژوهشگر اقدام به اجرای دو برنامه آموزشی در گروه مورد 1 و مورد 2 کرده و اطلاعات مربوط به آگاهی ، نگرش بعد از 14 روز و عملکرد بعد از 2 ماه جمع آوری شد . از آمار تصیفی ( محاسبه فراوانی، میانگین و انحراف معیار ) و آمار استنباطی ( آزمون کای دو و آنالیز واریانس یک طرفه ) برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.از نظر میانگین نمرات آگاهی و نگرش ، قبل از آموزش اختلاف معنی داری بین سه گروه وجود نداشت ‏‎(P>0.05)‎‏ ولی بعد از آموزش بین گروه مورد 1 و 2 با گروه شاهد اختلاف معنی داری وجود داشت ‏‎(P<0.001)‎‏ .همچنین نمرات میانگین گروه مورد 2 در زمینه آگاهی و نگرش بالاتر از گروه مورد 1 بود و این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود ( به ترتیب ‏‎p=0.002‎‏ و ‏‎p=0.001‎‏ ) . از نظر عملکرد قبل از آموزش هر سه گروه عملکرد تقریبا یکسانی داشتند ‏‎(P>0.05)‎‏ولی بعد از آموزش عملکرد گروه 1 و 2 به میزان چشمگیری بهتر از گروه شاهد بود ‏‎(P=0.001)‎‏. بطورکلی یافته های پژوهش نشان داد که آموزش بر آگاهی ، نگرش و عملکرد دبیران زن شهر تبریز در زمینه پیشگیری از سرطان گردن موثر بوده است . آموزش به شیوه سخنرانی به همراه کارت نمایشی بر افزایش آگاهی و القاء نگرش مثبت نسبت به روش آموزش به شیوه کتابچه آموزشی بیشتر موثر بوده است اما بر عملکرد افراد هر دو روش تاثیر مساوی داشته است .
کد نوشتار : 67069