در این تحقیق در فصل مقدماتی به اهمیت موضوع پرداخته می شود . در فصل دوم اشکال برنامه ریزی و تجربیات اجرایی نظام برنامه ریزی با بررسی اشکال برنامه ریزی مورد بررسی قرار می گیرد . در فصل سوم به بررسی مسایل مفهومی تمرکز زدایی در جهان سوم و نیاز به آن در مراحل مختلف توسعه پرداخته می شود . در فصل چهارم کاستی ها و نارسایی های نظام برنامه ریزی در کشورمان مورد بحث قرار می گیرد. در بخش ضمیمه این فصل نقش استان ها در برنامه ریزی و دوگانگی های منطقه ای در کشور بررسی می شود . در فصل پنجم تجارب برنامه ریزی در کره جنوبی و مدل های مورد استفاده آن کشور و تحولات اخیر در نظام برنامه ریزی مورد نقد و بررسی قرار می گیرد . در فصل ششم ، نظام برنامه ریزی هندوستان و مدل های مورد استفاده در این کشور از دهه 1950 تا کنون مطالعه می شود . در فصل هفتم یک بررسی تطبیقی از مدل های برنامه ریزی سه کشور نامبرده ارایه می شود . در فصل هشتم خلاصه و نتیجه گیری ارایه می شود .
کد نوشتار : 66556