تدوین اطلس ملی ایران به وسیله سازمان نقشه برداری سازمان برنامه بودجه از ابتدای تاریخ تا پایان حکومت پهلوی به وسیله استادان مختلف ، صاحب نظران از تمام دانشگاه های کشور و خارج از دانشگاه که هر استاد تقبل تدوین بخشی از اطلس را عهده دار بود که این جانب نیز بر اساس تخصص خود بخش ایلخانان مغول را تدوین نمودم که در حدود یک ماه است چاپ اطلس به اتمام رسیده و لی هنوز از طرف سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( برنامه و بودجه ) در معرض فروش گذارده نشده است .
کد نوشتار : 67551