اصولا سیستم تعمیر سازه های بتنی شامل نوع مواد و روش تعمیر تابع عمق و وسعت آسیب دیدگی می باشد . بطور کلی مواد تعمیری به سه گروه پایه سیمانی ، پایه سیمانی با پلیمر و رزینها تقسیم می شوند . معمولا رزینهای پلیمری برای ضخامت و وسعت بسیار کم تعمیر مورد استفاده قرار می گیرد و ملاتهای سیمانی و سیمانی اصلاح شده با پلیمر برای ضخامت و وسعت متوسط قابل استفاده است . چنانچه ضخامت و وسعت تعمیر در حد قابل ملاحظه باشد باید از بتن یا بتن اصلاح شده با پلیمر استفاده شود . از طرف دیگر روش تعمیر نیز تابع ضخامت و وسعت تعمیر است . برای وسعت کم از ماله کشی با روش دستی بهره گرفته می شود و برای وسعت زیاد از روش شاتکریت یا قالب بندی مجدد استفاده می گردد. در این طرح عملکرد ملاتهای تعمیری در آزمایشگاه در شرایط شبیه سازی شده سواحل خلیج فارس و سپس در شرایط واقعی ارزیابی خواهد شد . س
کد نوشتار : 67449