طرح پژوهشی طراحی محل دفن بهداشتی زباله بیرجند وروش راهبری آن از پانزدهم تیرماه 78 شروع شده است .این طرح پژوهشی در مورد مدیریت مواد زائد جامد شهری است طرح مزبور را می توان فرایندی دانست که احتیاجات شهر بیرجند را در رابطه با مواد زائد جامد ارزیابی کرد وبا اندازه گیری میزان تولید زباله علاوه بر گزینه های علمی جهت ارائه به تصمیم گیران ( شهرداری ) یکی از طرق عمده دفع زباله که همانا دفع بهداشتی آن است را به صورت علمی بررسی کرده و روش اجرائی آن را معین می نماید در این تحقیق نخست با نمونه برداری مداوم در طول یک سال وانجام محاسبات آماری حجم و وزن زباله تولیدی سرانه و همچنین در صد مواد تشکیل دهنده آن تعیین می گردد.
نمایه ها:
طراحی | 
زباله | 
کد نوشتار : 67356