این طرح بمنظور بکاربستن روشهای مختلف کنترل فرایند توسط رایانه و مقایسه آنها و در صورت لزوم ارائه روشهای جدید انجام خواهد گرفت . در این طرح چند فرایند مختلف مهندسی مورد مطالعه قرار خواهد گرفت . با نوشتن برنامه های شبیه سازی برای انجام کنترل در محیط شبیه سازی روشهای کنترل مطالعه می شود .
کد نوشتار : 64835