پژوهش حاضر، کوششی است در خصوص شناسائی مزیت های نسبی برخی کالاهای صنعتی از نظر تولید و صادرات در استان خراسان، که امید است بتواند برای طراحان و برنامه ریزان اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. سرمایه گذاران و صادرکنندگان کالاها با مطالعه این پژوهش می توانند به این شناسائی تکیه کرده و با برنامه ریزی صحیح و بلند مدت در بازارهای بین المللی حضور فعال داشته و جایگاه خود را تثبیت کنند. گزارش نهایی این پژوهش در پنج فصل به شرح ذیل تدوین شده است: فصل اول این پژوهش به لزوم شناسائی مزیت نسبی می پردازد؛ در این راستا جایگاه مزیت نسبی و استراتژی های توسعه مورد بحث قرار گرفته است. فصل دوم، روش ها و معیارهای تشخیص مزیت نسبی را مورد بحث قرار داده و معیار هزینه منابع داخلی (DRC) را به عنوان معیار برتر در این زمینه معرفی می نماید. در فصل سوم، به کالبد شکافی این معیار پرداخته و مبحث قیمت های سایه ای را عنوان نموده است و در فصل چهارم جایگاه این استان از حیث صادرات در مقایسه با کشور با استفاده از شاخص های جدیدی به شناسائی مزیت های نسبی آشکار شده استان پرداخته است.
کد نوشتار : 65430