بودجه ریزی از ویژگی های خاص خود برخوردار است. نظام بودجه ریزی در کشور ما بیشتر برگرفته از بودجه برنامه ای است. در حالی که رویکردهای دیگری چون (PPBS) و بودجه ریزی بر مبنای صفر (ZBB) در ادبیات بودجه ریزی ارائه شده است که در دنیا به نحو وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است. این نظام بودجه ریزی در ایران مورد اقبال و استفاده قرار نگرفته است؛ در حالی که به نظر می رسد در برخی از سازمان های دولتی دارای کاربرد ویژه و کارآمد می باشد.
کد نوشتار : 65414