1- مرور ادبیات فنی در بحث مدلسازی هیدرولیکی 2- مرور ادبیات فنی در بحث بهینه سازی شبکه های آبرسانی 3- مرور ادبیات فنی در بحث قابلیت اطمینان شبکه های ابرسانی 4- ارائه متدلژی مدل هیدرولیکی 5- ارائه متدلژی بهینه سازی 6- تهیه مدل هیدرولیکی تحلیل شبکه با در نظر گرفتن رابطه دبی- فشار 7- تهیه مدل بهینه سازی شبکه با استفاده از مدل ریاضی فوق 8- حل مثالهای نمونه 9- نتیجه گیری.
کد نوشتار : 64457