هدف از این پروژه بررسی گلوگاههای تولیدی صنایع کاشی کف و دیوار می باشد .باتوجه به اینکه تعداد واحدهای تولیدی کاشی در ایران از 35 واحد متجاوز می باشد و این واحدها هنوز با ظرفیت کامل خودکار نمی کنند و گلوگاهی در فرایند تولید آنها وجود دارد لذا در این طرح سعی خواهد شد که تنگناهای تولیدی این صنایع بررسی و راه کارهای لازم به طور علمی ارائه گردد .
نمایه ها:
تولید | 
کاشی | 
صنایع | 
کد نوشتار : 64808