در این تحقیق سعی شده است وضعیت تولید اسباب بازی در ایران با توجه به شاخص های مختلف ( کمی و کیفی ) در طراحی ، توزیع و همچنین بازار صادرات و واردات آن مورد بررسی قرار گیرد. اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه ، مشاهده اسناد و مدارک و بررسی کتابخانه ای به دست آمده است .
نمایه ها:
تولید | 
ایران | 
جهان | 
کد نوشتار : 64277