عفونتهای استرپتوکوکی حلق، باعث بروز تب روماتیسمی حاد می گردند. و مواردی از تب روماتیسمی منجر به ضایعات شدید قلبی و تخریب دریچه ها به انحاء مختلف می گردد. که این خود سبب درجات مختلف ناتوانی در فرد می گردد. شیوع بالای تب روماتیسمی و ضایعات دریچه ای ناشی از آن و از کار افتادگی ناشی از تخریب دریچه ها از دیرباز محققین و مسئولین اور بهداشت جوامع بشری را به تعمق و تامل در جهت یافتن عاملی برای جلوگیری از بروز تب روماتیسمی را داشته است. کشف آنتی بیوتیکها و پیشرفتهای دیگر دانش پزشکی باعث کاهش شیوع موارد تب روماتیسمی و بالطبع ضایعات قلبی دریچه ای ناشی از آن در کشورهای صنعتی و پیشرفته گردیده است . با این حال هنوز شایعترین علت اعمال جراحی قلب در اطفال تب روماتیسمی می باشد. در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم متاسفانه هنوز آمار تب روماتیسمی بالاست. جمعیت بم در هنگام تحقیق بالغ بر 83000 نفر بوده است و جمعیت دانش آموزی آن بالغ بر 20891 نفر می باشد. که در مقاطع ابتدایی و راهنمایی و متوسطه مشغول به تحصیل می باشند. ارتفاع بم از سطح دریا 1076 متر و تراکم نسبی جمعیت در بم 2/10 نفر در کیلومتر مربع برآورده شده است. همانطور که دیده شد آمار بدست آمده ما نشان می دهد که ضایعات دریچه ای قلب ناشی از تب روماتیسمی در بم پایین تر از آمار بدست آمده از کرمان و بردسیر می باشد.
کد نوشتار : 56313