پژوهشهای جغرافیائی ( محلی ، ناحیه ای ، ملی ، بین المللی ) ابتدا باید مرکز پژوهشهای جغرافیائی را تجهیز کرده و آزمایشگاهها و کارگاههای مجهز به وسایل و دستگاههای پیشرفته را در اختیار گرفت و با بهره گیری از نیروهای علمی آگاه انجام پژوهشهای اصیل را در شاخه های مختلف جغرافیائی ( ژئومورفولوژی ، هیدرولوژی و برنامه ریزی ناحیه ای شهری ، روستائی ، کامپیوتر ، سنجش از دور ، کارتوگرافی ...) تحقق بخشید و با ایجاد کتابخانه غنی، کارتوتک ها، آرشیوهای عکسهای هوائی ماهواره ای داده های سنجش از دور ... زمینه را برای انجام پژوهشهای جغرافیائی هموار کرد و سپس در شناخت ویژگیهای فیزیکی ، انسانی و اجتماعی محیطهای جغرافیائی گام برداشت و نسبت به برنامه ریزی پژوهشی منطبق با امکانات تجهیزاتی و نیرو های علمی و پژوهشی و متناسب با داده ها ی بدست آمده از فضا های جغرافیائی اقدام کرد . پژوهشهای جغرافیائی در شاخه های متعدد و متنوع آن و نیز تحقیقات بین رشته ای ، چه از نظر آکادمیک و چه از جهت کاربردی و توسعه ای ، موقعی از بازده و پیشرفت مطلوب برخوردار خواهد بود که بر اساس برنامه ریزی دقیق و مبتنی بر آگاهی ها و یافته های ضروری ، هدایت شود . برای برنامه ریزی تحقیقاتی منطقی و توسعه بخشیدن به میدان
کد نوشتار : 63567