عللی نابسامانی در منطقه مورد مطالعه چیست ؟ دستیابی به پاسخ روشن در زمینه تنها در سایه مطالعات علمی دقیق امکان پذیر خواهد بود . فرض بر این است که عوامل متعددی اعم از طبیعی ، انسانی و نیز سیاستگذاریها و خط مشی های دولت در این زمینه موثر بوده و هست . طرح تحقیقی حاضر بر آنست که با بکارگیری روش علمی تاثیر هر کدام از عوامل فوق را بررسی و بعد از تجزیه و تحلیل علمی و منطقی در پی ارائه طرق بهبود شرایط موجود بر آید . محل مورد مطالعه دامنه های شمالی و جنوبی کوه میشو انتخاب گردیده و از آنجائیکه قسمت اعظم نواحی کشور کوهستانی است ، بنابراین بررسی و پژوهش در زمینه شناسائی وضع مسکن روستائی اینگونه نواحی می تواند در جهت تهمید مقدمات لازم برای برنامه ریزیهای اساسی بالاخص در مقیاس منطقه ای و محلی موثر واقع گردد. نظر به اینکه امروزه مطالعات روستائی همانند دیگر شاخه های جغرافیائی عمدتا با تکیه بر تئوری سیستمها و با تاکید بر نگرش سیستمی صورت گیرد . لذا در این طرح تحقیقاتی نیز از روش تحقیقاتی تبعیت گردیده است .
کد نوشتار : 63532