در این بررسی 80 لاین و رقم گندم دیم شامل آزمایش مقدماتی مقایسه عملکرد با 60 لاین و رقم بصورت مشاهده ای و آزمایش ‏‎B‎‏ با 20 لاین و رقم در 4 تکرار و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با شاهد زاگرس مورد بررسی قرار گرفتند. در آزمایش مقدماتی مقایسه عملکرد ارقام برتر از طریق رسم نمودار انتخاب شدند. در آزمایش ‏‎B‎‏ تجزیه واریانس بر روی عملکرد محصول دانه ژنوتیپها نشان می دهد که بین تکرارها و ژنوتیپها در سطح 1% اختلاف بسیار معنی دار وجود دارد بطوریکه بیشترین عملکرد از ژنوتیپ شماره 17 با عملکرد 5027 کیلوگرم در هکتار حاصل گردیده است .
نمایه ها:
رقم | 
گیاه | 
گندم | 
کد نوشتار : 63344