این طرح به منظور 1- ارزیابی کارایی سیستم های آبیاری میکور در زراعت گوجه فرنگی 2- بررسی تاثیر سیستم آبیاری میکرو بر جمعیت آفات ، بیماریها و علفهای هرز 3- بررسی کم آبیاری با استفاده از سیستم های آبیاری میکرو در زراعت گوجه فرنگی بصورت طرح بلوک های کامل تصادفی و در قالب آزمایشی اسپلیت پلات در سه تکرار اجرا شده ، تیمارهای اصلی آزمایش عبارت بودند از روشهای آبیاری 1- آبیاری با استفاده از لوله های تراوا 2- آبیاری قطره ای 3- آبیاری زیر سطحی با استفاده از لوله های دو جداره و تیمار آبیاری شامل 75، 50 و 25 درصد تبخیر از طشتک کلاس ‏‎A‎‏ ، نتایج سال اول اجرای طرح نشان داد لوله های تراوا از یکنواحتی توزیع رطوبت پایینی برخوردار هستند و بدین علت در سال دوم اجرای طرح، از طرح حذف خواهد شد. نتایج زراعی در حال جمع بندی است.
کد نوشتار : 62138